D&Company offentliggör prospekt

Styrelsen i D&Company Nordic AB (publ) (”D&Company” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission av units (bestående av aktier och teckningsoptioner) riktad till allmänheten i Sverige och institutionella investerare. D&Company har upprättat ett prospekt avseende nyemission av units inför planerad notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North. Beräknad första handelsdag på First North är den 11 december 2018. Finansinspektionen har den 30 oktober 2018, godkänt och registrerat prospektet i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.dcompanynordic.com, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. D&Company har erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka 11,45 MSEK, motsva­rande cirka 55 procent av den initiala emissionslikviden.

Läs nyheten i sin helhet och ladda hem prospektet här

Visa fler