Extra bolagsstämma 2019-01-18

Aktieägarna i D&Company Nordic AB (publ), org.nr 556992-7683 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den 18 januari 2019 kl. 10.00 i Bolagets kontorslokaler på Pentavägen 5B i Täby. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 9.30.


Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är lördagen den 12 januari 2019, samt (ii) senast måndagen den 14 januari 2019 har anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till D&Company Nordic AB (publ), Pentavägen 5B, 187 30 Täby med angivande av ”Extra bolagsstämma”, eller via e-post till [email protected] Vänligen notera att avstämningsdagen infaller på en lördag och således måste aktieägare som önskar delta vid stämman vara införd i aktieboken senast fredagen den 11 januari
2019.

Följande dokument och en komplett kallelse finns att ladda ner här:

  • Fullständig kallelse
  • Styrelsen fullständiga förslag
  • Undertecknad KBR
  • Revisorns undertecknade yttrande över KBR
  • Senaste årsredovisningen
  • Styrelsens undertecknade redogörelse över väsentliga händelser enl 25:4 ABL inkl Bilagan A 
  • Revisorns undertecknade yttrande över styrelsens redogörelse
Visa fler